Boekingen – Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over de door domein ” Les Filloux ” (uitgedrukt als ‘uitbater’) aangeboden dienstverlening.

Deze levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. ‘Uitbater’ behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ‘uitbater’. ‘Uitbater’ sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij ‘uitbater’ en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van ‘uitbater’.

Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform  dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ‘UITBATER’

Voorwaarden en details:

1. De prijs is vrij van reservatiekosten en toeristenbelasting.

2. Bij reservatie dient er binnen 5 dagen een voorschot van 25% betaald te worden om de boeking definitief te maken, bij gebreke hiervan kan uw boeking geannuleerd worden. Het restbedrag kan later via overschrijving overgemaakt worden ten laatste 2 werkdagen voor aankomst of ter plaatse ten laatste bij vertrek.

3. Bij annulering tot 14 dagen voor de aankomstdatum wordt het voorschot van 25% ingehouden. Binnen 14 dagen tot de aankomstdatum kan ‘uitbater’ bij annulering het volledige bedrag opvragen.

Artikel 1

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van ‘uitbater’. Deze voorwaarden worden vermeld op de website. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door ‘uitbater’, welke zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3

‘Uitbater’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken van een gast die logeert op het domein.

Artikel 4

De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie uiterlijk op de vertrekdag. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling ‘uitbater’ toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan ‘uitbater’ het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de gast die zich op het domein bevindt, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering.

Artikel 5

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Guéret en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Frans recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Informatie over de GDPR en privacy

Het volledige privacy-beleid kan je op deze link vinden: https://www.lesfilloux.com/welkom/privacybeleid/

Naar boven